Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Separacja a rozwód – podobieństwa i różnice

Rozwód a separacja

 

Separacja jako instytucja prawna istnieje w polskim stanie prawnym stosunkowo krótko. Została wprowadzona w 1999 r. poprzez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku. W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym normy dotyczące separacji są uregulowane w artykułach od 611 do 616 k.r.o. Jest ona tuż obok rozwodu instytucją, która potwierdza ustanie więzi pomiędzy małżonkami. Istnieją pomiędzy nimi różnice które jednoznacznie oddzielają obie stany prawne.

Zarówno pozew o separację jak i rozwód może złożyć każdy ze współmałżonków. W przypadku nieposiadania przez nich wspólnych, małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, w związku z czym, sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie.

Pozytywne przesłanki

Separacja polega na tymczasowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Sąd może wydać wyrok orzekający separację, w sytuacji jeśli między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia następuje, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Małżonkowie, wskutek okoliczności zmierzających do tego stanu, przestali odczuwać przywiązanie emocjonalne, zrezygnowali z pożycia oraz np. jedno z nich wyprowadziło się ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

W przypadku rozwodu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie trwałości tego stanu. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.
Element trwałości rozkładu, wymagany dla orzeczenia rozwodu, polega na braku możliwości zmiany tego stanu i powrotu do siebie małżonków.

Negatywne przesłanki

Negatywne przesłanki separacji są jednakowe jak w przypadku rozwodu. Orzeczenie separacji bądź rozwodu jest niedopuszczalne w przypadku jeśli naruszyłoby to dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków bądź byłby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku jednoczesnego wystąpienia z żądaniem separacji i rozwodu przez małżonków, sąd w przypadku spełnienia wszystkich warunków orzeka rozwód, który pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje poprzez rozwiązanie związku.

W przypadku, gdy orzeczenie rozwodu nie jest możliwe np. z uwagi na niepełnosprawność jednej ze stron, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd podejmuje decyzję o orzeczeniu separacji.

Kwestia winy

Sąd na wniosek strony ustala, które z małżonków (bądź oboje) poprzez swoje naganne zachowanie spowodowało rozpad pożycia małżeńskiego. Ma to znaczenie przy ewentualnej konieczności orzeczenia alimentów na rzecz jednej ze stron.

Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Separacji może żądać również małżonek wyłącznie winny rozkładowi małżeństwa co przy rozwodzie w zasadzie jest zakazane, z niewielkimi wyjątkami.

Skutki prawne

Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, w przeciwieństwie do orzeczenia rozwodowego.

Wyłączona jest możliwość zmiany nazwiska przez stronę postępowania o separację, małżonek nie może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Niektóre skutki rozwodu stosuje się odpowiednio do separacji. Do najważniejszych z nich zalicza się ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej oraz dopuszczalność podziału majątku wspólnego przez małżonków pozostających w separacji.

Sąd orzekający separację jest zobowiązany analogicznie jak w wyroku rozwodowym uregulować zasady dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontakty z nimi, a także ustalić zakres obowiązków dotyczących pokrywania kosztów ich utrzymania przez każdego z małżonków.

Małżonkowie decydujący się na separację, zobowiązani są do wzajemnej pomocy, w przypadku gdy wymagają tego względy słuszności.
Sąd orzekając separację może pochylić się nad kwestią wspólnego mieszkania małżonków oraz ustalić zasady korzystania z zajmowanego lokalu. Na skutek separacji może powstać obowiązek alimentacyjny względem uprawnionej strony. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego separacji, może ubiegać się o orzeczenie alimentów od drugiego małżonka. W przypadku, gdy małżonek nie uznany za wyłącznie winnego znajdzie się w niedostatku, ma prawo do starania się o pomoc finansową od współmałżonka. Podczas ustalania wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby małżonka starającego się o alimenty, ale również możliwości finansowe drugiego małżonka.

Zniesienie separacji

Sąd orzeka o zniesieniu separacji, w przypadku, gdy strony złożą zgodne oświadczenie. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki, które powstały po jej orzeczeniu.
Warto zauważyć, że w wyniku zniesienia separacji, związane z nią wszelkie toczące się postępowania, ulegają zawieszeniu. Dotyczy to przykładowo sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, a także eksmisji partnera.

Pamiętać należy, że niektóre kwestie będą rozstrzygane na wniosek stron. Znosząc separację, sąd reguluje prawa rodzicielskie oraz opiekę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Aby przywrócić stan poprzednio obowiązujący, konieczne będzie wniesienie wniosku przez strony.
Od decyzji stron zależy również kwestia rozdzielności majątkowej. Orzekając separację, automatycznie zostaje zniesiona wspólność majątkowa małżonków. Jeśli postanawiają oni wrócić do siebie i próbować naprawić relację między nimi, mogą pozostawić rozdzielność majątkową. W przypadku braku takiego wniosku, automatycznie jest przywracana ustawowa wspólność majątkowa.

Rozwód, w przeciwieństwie do instytucji separacji, pociąga za sobą dalsze, poważniejsze konsekwencje. Separację można znieść, z uwagi na to, że jej celem jest umożliwienie małżonkom powrotu do siebie, naprawienia swojej relacji. W tym przypadku, współmałżonkowie nie mogą zawierać kolejnych małżeństw, w przeciwieństwie do rozwodu, gdzie dochodzi do rozwiązania związku małżeńskiego, co w konsekwencji daje im możliwość sformalizowania kolejnych związków.

Adwokat rozwód Gdańsk – Jeśli zależny Ci na sprawnym i bezproblemowym procesie przeprowadzenia separacji lub sprawy rozwodowej warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata. Warto pamiętać, że sprawy  rozwodowe i separacje to niezwykle emocjonalne chwile więc warto mieć przy sobie dobrego adwokata aby nie popełnić żadnego błędu który mógłby działać na niekorzyść całej sprawy.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.