Mechanizm RWD w przygotowaniu.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria oferuje usługi doradcze polegające na świadczeniu pomocy formalno-prawnej w toku procedury udzielania zamówienia publicznego a w szczególności na:

  • udzielaniu konsultacji i sporządzaniu opinii,
  • przygotowaniu lub ocenie pod względem formalno-prawnym treści ogłoszeń o zamówienie publiczne, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ocenie pod względem formalno-prawnym wniosków lub ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowaniu dla Zamawiającego pism takich jak wezwanie do wyjaśnień, wezwanie do uzupełnień, wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, wezwanie do wyjaśnienia elementów cenotwórczych złożonej ceny ofertowej, wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, informacji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej,
  • przygotowaniu dla Wykonawcy pism z wyjaśnieniami nieprecyzyjnych treści oferty, wyjaśnieniami elementów cenotwórczych, uzupełnień, wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, bieżącej korespondencji z Zamawiającym,
  • sporządzeniu informacji o czynnościach Zamawiającego niezgodnych z przepisami ustawy, odwołań, odpowiedzi na odwołania, przystąpień, sprzeciwów, opozycji oraz skarg,
  • zastępstwie w postępowaniu odwoławczym i skargowym.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.