Mechanizm RWD w przygotowaniu.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

NA CZYM POLEGA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I W JAKIM ZAKRESIE MOŻE WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Konieczność odzyskiwania niezapłaconych należności może wynikać z różnego rodzaju okoliczności (niezapłacone faktury, kary umowne, niezwrócone pożyczki, zaległości wynikające z umów najmu, niedotrzymanie warunków umów). Odzyskiwanie nieuregulowanych należności jest procesem złożonym i składają się na niego trzy etapy:

  • przedsądowy (próba polubownego rozwiązania sporu polegająca na skierowaniu do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty lub doprowadzeniu do ugodowego załatwienia sprawy między dłużnikiem a wierzycielem, jeśli zadłużenie powstało na przykład wskutek przejściowej niewydolności finansowej);
  • sądowy (dochodzi do niego w wyniku nieudanej próby polubownego zakończenia sporu i jego celem jest zobowiązanie dłużnika do zapłaty na mocy wyroku czy nakazu zapłaty, etap sądowy umożliwia również wszczęcie postępowania zabezpieczającego roszczenie w udziałem komornika);
  • egzekucyjny (następuje po zakończeniu postępowania sądowego i polega na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika przy współpracy komornika z wierzycielem).

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna na każdym etapie postępowania, kiedy niezbędne okazują się negocjacje z dłużnikiem spłaty należności, przygotowanie pozwu i dalszych pism procesowych czy pomoc we wszczęciu postępowania egzekucyjnego. 

W sprawach przeciwko dłużnikom warto zacząć od wysłania wezwania do zapłaty, w którym zawsze się informacje o aktualnym stanie zadłużenia. Tego rodzaju wezwania nierzadko potrafią zmotywować kontrahenta i skłonić go do uregulowania należności lub podjęcia negocjacji bez udziału sądu. 

Jeśli wezwania do zapłaty nie przyniesie oczekiwanego skutku, wierzyciel najczęściej decyduje się na pozwanie swojego dłużnika. Może to zrobić w ramach różnych postępowań (m.in. nakazowym, elektronicznym czy upominawczym).  W zależności trybu, w jakim dochodzone jest dane roszczenie, wierzyciel może uzyskać tytuł egzekucyjny w formie wyroku lub nakazu zapłaty, które po zaopatrzeniu ich w klauzulę wykonalności uprawniają do wszczęcia egzekucji – ostatniego etapu dochodzenia należności. 

Postępowanie egzekucyjne zmierza w istocie do urzeczywistnienia stosunków z zakresu prawa cywilnego, głównie doprowadzenia do wykonania uzyskanych na etapie postępowania sądowego wyroków i nakazów zapłaty. Odbywa się ono przy udziale komornika sądowego i może być prowadzona m.in. z ruchomości (na przykład pojazdów mechanicznych), wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, nieruchomości czy innych praw majątkowych jak na przykład udziałów w spółce. 

 

JAKIE USŁUGI W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI GWARANTUJEMY? 

Dzięki wieloletniej praktyce w zakresie windykacji należności, Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia roszczeń:

Wierzycielom, z uwzględnieniem:

  • pomocy prawnej na etapie przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji przedprocesowych),
  • pomocy na etapie sądowym (skierowanie zawezwania do sądowej próby ugodowej, sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, elektronicznym, opracowywanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń),
  • pomocy na etapie egzekucyjnym (przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji, reprezentacja interesów Klienta przed komornikiem sądowym, udział w czynnościach egzekucyjnych, ustalanie majątku i źródeł dochodu dłużnika, współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji).

Dłużnikom, z uwzględnieniem:

  • negocjacji z wierzycielami,
  • ochrony przed bezprawną egzekucją,
  • sporządzania powództw przeciwegzekucyjnych,
  • sporządzania sprzeciwów, zarzutów od nakazów zapłat.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom występujących zarówno w roli wierzycieli, jak i dłużników profesjonalnej obsługi prawnej nakierowanej na jak najszybsze i najskuteczniejsze zakończenie sporu. Zapewniamy indywidualne i rzetelne podejście do każdej sprawy, dążymy do możliwie najpełniejszego zabezpieczenia interesów każdego Klienta. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.