Mechanizm RWD w przygotowaniu.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA I NA CZYM POLEGA OBSŁUGA PRAWNA W TYM ZAKRESIE?

Upadłość konsumencka polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej, a dzięki nowelizacji prawa w tym zakresie, również zobowiązań osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, gdy doszło do niezawinionej niewypłacalności.

Zagadnienia związane z upadłością konsumencką są uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe. Ustawa ta wskazuje, że postępowanie to powinno być prowadzone w taki sposób, żeby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym przy równoczesnej dbałości o to, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym stopniu.

Upadłość konsumencka stanowi skuteczne narzędzie w starciu z nadmiernym zadłużeniem, dzięki któremu może ono zostać rozłożone na raty bądź częściowo albo całkowicie umorzone. 

Pierwszym krokiem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest złożenie stosownego wniosku do właściwego sądu upadłościowego. Wniosek ten musi między innymi zawierać:

 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, 
 • wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, 
 • spis wierzycieli ze wskazaniem wysokości ich wierzytelności i terminów zapłaty, 
 • spis wierzytelności spornych, 
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika (hipoteki, zastawy itd.).

Wniosek musi zawierać również oświadczenie o prawdziwości danych w nim zawartych pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w wyniku podania danych nieprawdziwych. Zatajenie lub sfałszowanie informacji przedstawionych we wniosku skutkuje oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku

 • doprowadzenia przez dłużnika, w sposób umyślny lub polegający na rażącym niedbalstwie, do swojej niewypłacalności lub celowego zwiększenia jej stopnia (w szczególności poprzez trwonienie majątku lub celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań), 
 • a także gdy w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część zobowiązań. 

Kwestią dyskusyjną pozostaje to, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe wspólne (łączne) złożenie przez oboje małżonków wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ GWARANTUJEMY?

Postępowania w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą trwać latami i wymagają od dłużnika skonfrontowania się ze swoimi wierzycielami, sądem upadłościowym i syndykiem. Dlatego tak ważna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże dłużnikowi w prowadzeniu postępowania o ogłoszenie jego upadłości, którego kluczowym celem jest oddłużenie. Nasze szerokie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu tego rodzaju spraw pozwala nam na każdorazowe określenie strategii procesowej w sposób indywidualny i gwarantujący oddłużenie Klienta w możliwie największym prawnie dopuszczalnym zakresie.

Gwarantujemy:

 • kompleksową analizę sytuacji prawnej i finansowej Klienta,
 • pomoc w skompletowaniu niezbędnej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dokumentacji,
 • reprezentację Klienta w postępowaniu przed sądem upadłościowym. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom chcącym złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rzetelnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.