Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO PODATKOWE

CZYM JEST PRAWO PODATKOWE?

Polskie prawo podatkowe należy do jednej z najbardziej zawiłych dziedzin prawa. W sposób kompleksowy reguluje powstawanie, ustalanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, a także obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków wymienionych powyżej.Składa się na nie Konstytucja RP oraz szereg ustaw, do których należy zaliczyć:

 • ustawę z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,
 • ustawę z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
 • ustawę z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, 
 • ustawę z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, 
 • ustawę z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym,
 • ustawę z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnym. 

Na gruncie Ordynacji podatkowej zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub określonej jednostki samorządu terytorialnego podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Obowiązkiem podatkowym natomiast jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach podatkowych. 

Umyślne uchylanie się od opodatkowania stanowi przestępstwo na gruncie Kodeksu karnego skarbowego i sprowadza się między innymi do zatajenia przedmiotu opodatkowania, wyłudzenia zwrotu podatku czy uporczywego niewpłacania podatku.

Na ujemne konsekwencje w prawie podatkowym narazić się można również nie dopełniając nałożonych przez obowiązujące przepisu obowiązki jak niezłożenie deklaracji lub oświadczenia, niewystawienie faktury za udzielone świadczenie czy nieprowadzenie ewidencji przy korzystaniu z kasy fiskalnej. Polskie prawo przewiduje jednak instytucję czynnego żalu, tj. zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie skarbowym, zanim urząd skarbowy we własnym zakresie to ustali. Przy prawidłowo złożonym zawiadomieniu organ podatkowy może odstąpić od ukarania podatnika.

JAKIE ZAGADNIENIA PRAWA PODATKOWEGO MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Obszerność i zawiłość regulacji prawa podatkowego, między innymi w zakresie wspomnianego niedopełniania nałożonych przez ustawy obowiązków, sprawia, że niemal każda czynność prawna powinna zostać przeanalizowana pod kątem jej skutków podatkowych. Prawo podatkowe odgrywa istotną rolę zarówno dla osób fizycznych, jak i dużych podmiotów gospodarczych w obszarze prowadzonej przez nich działalności. 

Profesjonalna obsługa prawna w zakresie prawa podatkowego pozwala na opracowanie strategii optymalizacji podatkowej, wsparcie transakcji kapitałowych w zakresie obciążeń podatkowych, uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych (urzędowym odpowiedzi na pytania odnoszące się do skutków prawno-podatkowych zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego) czy uzyskiwanie opinii podatkowej umożliwiającej przedsiębiorcom minimalizację ryzyk podatkowych w zakresie podejmowanych przez nich działań. 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA PODATKOWEGO GWARANTUJEMY? 

Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym i firmom obsługę prawną w zakresie prawa podatkowego, z uwzględnieniem:

 • przygotowywania odwołań do izb skarbowych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych;
 • doradztwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn a także podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • sporządzania wniosków o interpretację indywidualną;
 • reprezentacji przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach karno-skarbowych;
 • reprezentacji w trakcie kontroli podatkowych;
 • sporządzania opinii podatkowych;
 • analizy umów pod kątem konsekwencji fiskalno-podatkowych;
 • sporządzania wniosków o rozłożenie na raty i umorzenie zobowiązań podatkowych;
 • reprezentacji w sprawach egzekucji administracyjnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom kompleksowego wsparcia w rozwiązywaniu skomplikowanych nieraz problemach wynikających z prawa podatkowego oraz doradzanie mu najbardziej optymalnych i korzystnych rozwiązań związanych ze stosowaniem obowiązujących w tym obszarze przepisów. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.