Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO MEDYCZNE

CZYM JEST PRAWO MEDYCZNE?

Prawo medyczne stanowi obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa. Ma to swój związek nie tylko z nieustannym rozwojem medycyny i nauk pokrewnych, ale także z uwagi na rosnącą świadomość zarówno pacjentów, jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. 

Doniosłość prawa medycznego wynika również z wartości, wokół których toczą się spory w tym obszarze – życia i zdrowia ludzkiego. 

Polski ustawodawca odnosi się do tych wartości ze szczególną troską. Prawa i obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (pielęgniarek, lekarzy, położnych itd.) reguluje szereg ustaw, a prawa przysługujące pacjentom, jako odbiorcom tychże świadczeń, zostały wyliczone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Najwięcej emocji i sporów w obszarze prawa medycznego wynika z tzw. błędów medycznych, pojęcia niezdefiniowanego na gruncie polskiego prawa, a oznaczającego nieumyślne działanie, zaniedbanie albo zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki i innych osób wykonujących zawód medyczny, które spowodowało szkodę pacjenta. 

Na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjentem jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

 

JAKIE ZAGADNIENIA PRAWA MEDYCZNEGO MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Pomocy prawnej w obszarze prawa medycznego wymagają zarówno podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jak i pacjenci. 

Osoby wykonujące zawody medyczne i pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych podlegają licznym przepisom powszechnie obowiązującego prawa, a od działań przez nie podejmowanych często zależy ludzkie zdrowie i życie. Lekarzy zalicza się również do zawodów zaufania publicznego, pełniących w społeczeństwie doniosłą rolę. W związku z czym, mając na uwadze szczególną odpowiedzialność, jaką ponoszą za podejmowana działania i decyzje, potrzebują oni często pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie na bieżąco doradzał im w zakresie wykonywanego przez nich zawodu, a także podejmie się reprezentacji w nierzadkich sprawach z tytułu błędów medycznych. 

Z kolei pacjenci to szczególna grupa osób, która niejednokrotnie musi mierzyć się z naruszaniem jej ustawowych praw i  popełnianymi przez personel medyczny błędami powodującymi, często dotkliwe w skutkach, szkody. Katalog praw pacjenta obejmuje m.in. prawo do otrzymywania świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, uzyskanie świadczeń zdrowotnych związanych z porodem, otrzymanie informacji na temat stanu zdrowia czy dochowanie przez lekarza tajemnicy lekarskiej. 

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA MEDYCZNEGO GWARANTUJEMY? 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno osobom wykonującym zawody medyczne i placówkom medycznym, jak i pacjentów, w tym poszkodowanych wskutek błędu medycznego. Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • zakładanie i rejestrację podmiotów leczniczych,
  • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością osób wykonujących zawody medyczne i placówek medycznych,
  • sporządzanie opinii prawnych, 
  • opiniowanie i sporządzanie umów, 
  • dochodzenie wymagalnych wierzytelności, 
  • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, 
  • doradztwo i reprezentowanie w toku negocjacji z NFZ,
  • obsługa realizacji kontraktów z NFZ,
  • reprezentowanie w sporach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych,
  • reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych w obszarze prawa medycznego (sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody wyrządzone nieprawidłowo przeprowadzonych leczeniem, zabiegiem medycyny estetycznej, stomatologii czy sprawy wynikające z naruszeń praw pacjenta) to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań. 

Naszym celem jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej, nawet przy najtrudniejszych i budzących duże emocje sprawach. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.