Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Jakie są skutki separacji?

Znaczna część małżeństw borykających się z kryzysem w związku, zanim wystąpi o rozwód, decyduje się na separację. W wielu aspektach przypomina ona rozwód, jednakże nie pociąga za sobą rozwiązania związku małżeńskiego i dotyczy jedynie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a nie, jak w przypadku rozwodu – zupełnego i trwałego. Niemniej jednak, separację orzeka sąd i wywiera ona szereg, często istotnych, skutków. 

Czym jest separacja?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym separacja jest stanem wynikającym z zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli ustania więzi duchowych, fizycznych i ekonomicznych pomiędzy małżonkami. Separacja uchyla wspólnotę małżeńską wynikającą z zawartego związku małżeńskiego, ale nie pozwala małżonkom na wstąpienie w nowe małżeństwa. Wymóg jedynie zupełnego (a nie zupełnego i trwałego) rozkładu pożycia małżeńskiego wynika z założenia, że małżonkowie mogą jeszcze powrócić do wspólnego pożycia. Różnie ocenia się separację faktyczną między małżonkami, czyli sytuację, kiedy doszło do rozpadu więzi i faktycznie prowadzą osobne życie, jednakże należy pamiętać, że skutki prawne wywrze jedynie separacja orzeczona przez sąd. 

Kiedy sąd orzeka o separacji?

Sąd orzeka separację na podstawie wniosku każdego z małżonków.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym istnieją dwie negatywne przesłanki orzeczenia przez sąd separacji:

 • dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • zasady współżycia społecznego.

Każdorazowo, jeśli wskutek orzeczenia separacji mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub z innych przyczyn godziłoby to w zasady współżycia społecznego, sąd nie orzeknie separacji. 

Przed orzeczeniem separacji, sąd zbada przede wszystkim, czy między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Może w tym zakresie, w określonych okolicznościach, ograniczyć się jedynie do przesłuchania małżonków. 

Jakie skutki wywiera orzeczenie separacji?

Do najważniejszych skutków separacji należą:

 • powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, 
 • nieuwzględnienie małżonka przy dziedziczeniu ustawowym (jednakże taki małżonek wciąż może być uwzględniony w testamencie), 
 • uchylenie domniemania ojcostwa dziecka urodzonego podczas separacji,
 • wzmianka w akcie małżeństwa, 
 • brak możliwości wstąpienia w kolejny związek małżeński,
 • orzeczenie przez sąd o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi oraz kosztach ich utrzymania i wychowania, 
 • orzeczenie o korzystaniu ze wspólnego mieszkania podczas jego wspólnego zamieszkiwania,
 • obowiązek wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności, 
 • podział majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków (jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu),
 • możliwość domagania się alimentów, jeśli małżonek znajdzie się w niedostatku i nie ponosi winy za rozpad małżeństwa,
 • pozbawienie wdowy/wdowca prawa do renty rodzinnej (chyba że przysługiwało jej/jemu prawo do alimentów).

Skutki separacji ustają wraz z uchyleniem jej przez sąd, na podstawie wniosku małżonków. 

Separacja a rozwód

Na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, relacja separacji do rozwodu przedstawia się następująco: 

 • jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu i to żądanie jest uzasadnione, sąd orzeknie rozwód, 
 • jeśli orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeknie separację.

Separacja – jak może pomóc prawnik?

Choć separacja nie rozwiązuje małżeństwa, wciąż dotyka intymnej i delikatnej sfery życia związanej z prywatnością, rodziną i uczuciami. Postępowanie w sprawie o separację wiąże się z koniecznością udowodnienia rozkładu pożycia małżeńskiego stanowiącego podstawową przesłankę orzeczenia przez sąd separacji – w związku z tym, warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego adwokata, który spojrzy na tę sprawę z perspektywy osoby trzeciej, dokona jej pogłębionej analizy i wesprze Klienta w stresującym postępowaniu przed sądem.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.