Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Sytuacja dłużnika, który popada w tarapaty finansowe i staje się niewypłacalny, jest z pewnością nie do pozazdroszczenia i często wiąże się z wieloma tragediami życiowymi. Warto pamiętać, że niewypłacalność nie musi wiązać się tylko z nierentownym biznesem prowadzonym w ramach działalności gospodarczej, ale również z byciem przeciętnym konsumentem. Sytuacja może pogorszyć się, jeżeli dłużnik popadnie dodatkowo w spiralę długów i niewypłacalności, gdy w krótkich odstępach czasowych wymagalne staną się kolejne wierzytelności, np. z kredytu, pożyczek czy związane z podatkami i innymi daninami publicznymi.

Takiemu dłużnikowi może wydawać się, że wszystko jest już stracone, jednak przepisy prawa dają mu możliwość wyjścia z tego typu spirali zadłużenia i zapewnienia sobie swego rodzaju „nowego startu” w życiu. Mowa tu oczywiście o upadłości konsumenckiej, czyli jednym z rodzajów postępowań upadłościowych, które przysługuje szczególnej grupie, jaką są konsumenci.

Kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Według przepisów prawa, konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Samo postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które można podzielić na cztery etapy:

 • Postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenta;
 • Tzw. postępowanie upadłościowe właściwe połączone z likwidacją masy upadłości;
 • Ustalenie planu spłaty poszczególnych wierzycieli oraz jego wykonanie;
 • Umorzenie zobowiązań;

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie możliwe jedynie w sytuacji, w której dłużnik, będący konsumentem, popadł w stan niewypłacalności, przez co należy rozumieć utratę zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli osobistych. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli stan niewypłacalności.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika oraz numer PESEL, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej);
 • miejsce zamieszkania, adres;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o innych prowadzonych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa powyżej, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Z kolei, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien uprawdopodobnić w nim swoją wierzytelność.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza się ponadto jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.