Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Art. 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przyznaje rodzicom prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dziećmi. Kontakty z dzieckiem mogą być wykonywane m.in. poprzez:

 • kontakt bezpośredni (odwiedziny, spotkania w miejscu zamieszkania dziecka lub poza nim) 
 • utrzymywanie korespondencji,
 • kontakt telefoniczny,
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku, gdy małoletni stale przebywa u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia, na gruncie art.  1131 k.r.o., o sposobie kontaktów rodzica z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sposoby uregulowania kontaktów

Kontakty rodziców z dziećmi mogą zostać uregulowane w: 

 • wyroku rozwodowym,
 • postanowieniu sądu,
 • ugodzie sądowej,
 • ugodzie zawartej przed mediatorem, a następnie zatwierdzonej przez sąd,
 • ugodzie zawartej przed mediatorem,
 • porozumieniu rodziców.

W przypadku dojścia przez rodziców do konsensusu, kontakty mogą być uregulowane na podstawie porozumienia, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Z uwagi jednak na charakter przedmiotowych spraw, niejednokrotnie rodzice dziecka nie są w stanie osiągnąć porozumienia, co rodzi konieczność uregulowania kontaktów w wyroku rozwodowym lub w postanowieniu sądu wydanym wskutek złożenia przez jednego z rodziców wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W przypadku braku porozumienia rodziców w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, każdy z nich może złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim. Wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego. Sprawy z zakresu uregulowania kontaktów rozpatrywane są przez Wydziały Rodzinne i Nieletnich.

We wniosku o ustalenie kontaktów strony powinny zostać oznaczone jako Wnioskodawca oraz Uczestnik. Ponadto, należy pamiętać, aby wniosek spełniał wszystkie wymogi pisma procesowego wynikające z art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz zawierał w szczególności: 

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane,
 • odpowiednie oznaczenie stron obejmujące imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • odpowiednio sformułowane wnioski,
 • uzasadnienie,
 • dowody na poparcie przedstawionych twierdzeń, m.in.:
 • —  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • —  odpis wyroku rozwodowego,
 • —  odpis poprzedniego prawomocnego postanowienia, na podstawie którego zostały ustalone kontakty z dzieckiem,
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych.

W jaki sposób sformułować wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W postępowaniach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sąd będzie kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz ich czas zależy w znacznej mierze od wieku dziecka, jego rozwoju, stopnia samodzielności, sposobności rodziców, a także odległości dzielącej miejsce zamieszkania dziecka oraz rodzica. Całkowicie odmienne okoliczności należy uwzględnić, ustalając wykonywanie kontaktów rodzica z niemowlęciem lub z dzieckiem w wieku szkolnym. Kontakty powinny zostać ustalone w sposób umożliwiający rodzicom i dziecku sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Szczegółowe ustalenie kontaktów jest również istotne dla uniknięcia napięć w relacjach rodziców dziecka oraz stworzenia planu umożliwiającego uniknięcie potencjalnych nieporozumień w trakcie wykonywania kontaktów. 

Przykładowo kontakty z dzieckiem w wieku szkolnym mogą zostać uregulowane poprzez ustalenie, że będą się odbywać w:

 • II i IV weekend każdego miesiąca,
 • okresie Świąt Bożego Narodzenia z podziałem na oznaczone dni w latach parzystych i nieparzystych,
 • w okresie Świąt Wielkanocnych z podziałem na oznaczone dni w latach parzystych i nieparzystych,
 • pierwszy tydzień każdych ferii zimowych i
 • w okresie wakacji przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz pierwsze dwa tygodnie sierpnia

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy również wskazać: 

 • miejsce wykonywania kontaktów, np. w miejscu zamieszkania dziecka,
 • sposób oraz czas rozpoczęcia oraz zakończenia kontaktów, np. każdorazowo od piątku po zakończeniu zajęć szkolnych, kiedy to ojciec odbierze dziecko ze szkoły, każdorazowo do niedzieli do godziny 18:00, kiedy to ojciec odwiezie dziecko do miejsca zamieszkania matki.

Ponadto, we wniosku może zostać uregulowany również sposób wykonywania kontaktów telefonicznych oraz kontaktów przy użyciu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. 

Wniosek o zabezpieczenie

Zarówno sprawy o rozwód, jak i ustalenie sposobu wykonywania kontaktów, mogą toczyć się przez znaczny czas. W celu zabezpieczenia wykonywania kontaktów, w trakcie trwania postępowania należy złożyć wniosek o zabezpieczenie.

Przedmiotowy wniosek może zostać złożony:

 • przed wszczęciem postępowania,
 • w piśmie inicjującym postępowanie o rozwód lub ustalenie kontaktów,
 • w trakcie trwania postępowania.

Należy mieć na uwadze, że złożenie wniosku przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania wiązać się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty sądowej od wniosku. Natomiast, w przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie w piśmie inicjującym postępowanie, ustawa nie przewiduje dodatkowej opłaty. Ponadto, należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia pisma zawierającego wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania, sąd wyznaczy termin na złożenie pisma wszczynającego postępowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, wniosek zostanie oddalony.

Wniosek o zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia strony w całości. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wyłącznie okresu obejmującego przewidywany czas trwania postępowania. We wniosku o zabezpieczenie można przykładowo wskazać sposób wykonywania kontaktów w weekendy oraz w najbliższe święta, wakacje i ferie.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów należy w odpowiedni sposób uzasadnić, wykazując swój interes prawny oraz  prawdopodobność roszczenia.

Czy tylko rodzic może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów?

Nie. Oprócz rodzica wniosek o kontakty z dzieckiem może złożyć:

 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • powinowaci w linii prostej;
 • inne osoby, które łączy więź z dzieckiem, jeżeli przez dłuższy czas sprawowały nad nim pieczę.

Wsparcie prawnika w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Z uwagi na specyfikę spraw rodzinnych, ich zawiłość oraz szeroki zakres możliwych rozwiązań, w postępowaniach, których przedmiotem jest ustalenie kontaktów z dzieckiem, trafnym wyborem jest skorzystanie z wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Prawnik, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, sporządzi wniosek zawierający plan wykonywania kontaktów, a także uzasadni przedmiotowy wniosek, wskazując wszelkie istotne dla sądu okoliczności.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.