Mechanizm RWD w przygotowaniu.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

KTO JEST PRZEDSIĘBIORCĄ?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są: 

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, m.in. spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, tj. przede wszystkim spółki osobowe na gruncie Kodeksu spółek handlowych.
 • które wykonują działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Właśnie do takich podmiotów kierowana jest oferta Kancelarii, która obsługuje zarówno przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i duże spółki kapitałowe działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, a także fundacje i stowarzyszenia w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej. 

 

JAKIE ZAGADNIENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się często z podejmowaniem decyzji o fundamentalnym znaczeniu dla przedsiębiorcy i koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków związanych z rejestracją działalności, uzyskiwaniem koncesji i zezwoleń, zawieranymi umowami i transakcjami, planowanymi działaniami biznesowymi czy ochroną konkurencji.

Zawiłość i obszerność regulacji prawnych mających zastosowanie do przedsiębiorców działających w różnych formach sprawiają, że często niezbędne okazuje się wsparcie profesjonalisty sprawnie poruszającego się po przepisach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, podatkowego, upadłościowego, a nawet karnego. 

Profesjonalna obsługa prawna przedsiębiorców nierozerwalnie wiąże się z koniecznością dopełniania różnego rodzaju obowiązków związanych między innymi z rejestracją i zgłaszaniem wszelkich zmian (jak odwołanie członka zarządu w spółce kapitałowej czy zmiana siedziby spółki, które należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego).

Znacząca część działalności gospodarczej opiera się na zawieraniu szeregu umów, których wykonanie nierzadko staje się przyczyną sporu między kontrahentami. Wymaga to najczęściej kompleksowego doradztwa ze strony prawnika, który w razie potrzeby wspiera w negocjacjach czy dochodzeniu nieuregulowanych należności na etapie postępowania sądowego. 

Obsługa prawna przedsiębiorców może wiązać się również z pewnymi obszarami regulowanymi przez prawo administracyjne, w tym przepisy z zakresu prawa budowlanego czy pomocy publicznej, a także kwestiami podatkowymi.

Praktyka wykonywania działalności gospodarczej pokazuje, że pomoc prawnika może okazać się cennym narzędziem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki stałej obsłudze prawnej, przedsiębiorca ma pewność, że będzie na bieżąco informowany o wszelkich istotnych dla niego zmianach w przepisach, uzyska niezbędną pomoc w zakresie strategii biznesowych i wsparcie w prowadzeniu sporów z nierzetelnymi kontrahentami.

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA SPÓŁEK I OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW GWARANTUJEMY? 

Wieloletnia praktyka i szerokie doświadczenie Kancelarii w obsłudze prawnej podmiotów wykonujących działalność gospodarczą pozwalają na świadczenie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej w zakresie:

Bieżącej działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek prawa handlowego:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie umów z uwzględnieniem dbałości o interes Klienta,
 • przygotowywanie umów,
 • dochodzenie wymagalnych wierzytelności,

Reprezentowania Klienta:

 • w negocjacjach i sporach z kontrahentami,
 • w postępowaniach przed sądami, organami podatkowymi, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi  itp.,

Dopełniania wymaganych czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia spółki,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego z uwzględnieniem zmian osobowych, wysokości kapitału zakładowego, przedmiotu wykonywanej działalności,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek, w tym obsługa prawna w trakcie postępowania upadłościowego.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej i rzetelnej obsługi prawnej nakierowanej na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej i rozwiązywanie zaistniałych na tym gruncie problemów i sporów. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.