Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO KARNE

CZYM JEST PRAWO KARNE?

Prawo karne stanowi ogół przepisów regulujących zasady odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej (grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności). 

Dokonując rozróżnienia pod względem przedmiotu regulacji, wyróżniamy:

 • prawo karne materialne, które zawiera regulacje czynów stanowiących czyny zabronione, zasady odpowiedzialności za ich popełnienie oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców;
 • prawo karne procesowe szczegółowo normujące sposób postępowania przy czynach zabronionych, które zawierają się w prawie karnym materialnym; 
 • prawo karne wykonawcze dotyczy wykonywania rozstrzygnięć sądowych, z których wynikają m.in. kary, środki karne (na przykład zakaz prowadzenia pojazdów) czy środki zabezpieczające (na przykład pobyt w zakładzie psychiatrycznym).

Z prawem karnym spokrewnione jest prawo wykroczeń (regulowane w Kodeksie wykroczeń dotyczącym czynów o niskiej szkodliwości społecznej).  Prawo karne obejmuje także prawo karne skarbowe dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych uderzających w interesy finansowe państwa czy prawo karne w części wojskowej odnoszącej się do czynów zabronionych popełnianych przez żołnierzy.

 

JAKIE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Pomocy prawnej w obszarze prawa karnego potrzebują oczywiście zarówno oskarżeni, jak i pokrzywdzeni czy oskarżyciele posiłkowi czyli osoby uczestniczące w postępowaniu karnym obok prokuratora lub zamiast niego. Specyfika prawa karnego sprawia, że obsługa prawna może okazać się niezbędna na każdym jego etapie, do których należą:

 • postępowanie przygotowawcze zmierzające do ustalenia, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, a następnie, czy stanowi on przestępstwo, czyli mówiąc w uproszczeniu czyn bezprawny zawiniony i społecznie szkodliwy; przyjmuje ono formę dochodzenia albo śledztwa. Ten etap postępowania kończy się zazwyczaj wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko konkretnej osobie lub umorzeniem postępowania albo odmową jego wszczęcia;
 • postępowanie główne toczy się po wniesieniu aktu oskarżenia przed sądem I instancji i kończy się wydaniem wyroku w sprawie;
 • postępowanie odwoławcze przed sądem II instancji inicjowane jest przez wniesienie środka odwoławczego pozwala na wzruszenie wydanej w procesie decyzji poprzez poddanie jej kontroli albo nawet pozbawienie mocy prawnej;
 • postępowanie wykonawcze to ostatni etap postępowania karnego mający na celu wykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych 

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA KARNEGO GWARANTUJEMY?

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom poszukującym obrońcy, jak i osobom potrzebującym pełnomocnika w sprawie. Gwarantujemy obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, reprezentujemy podejrzanych w trakcie postępowania przygotowawczego przed Policją, Prokuratorem czy Urzędem Skarbowym (przy postępowaniu karnym skarbowym), bronimy oskarżonych w trakcie postępowania przez Sądem (zwyczajnym, uproszczonym, przyspieszonym, apelacyjnym, a także kasacyjnym. 

W obszarze prawa karnego prowadzimy również sprawy z zakresu karno-skarbowego, wykroczeń i postępowań dotyczących osób nieletnich. 

Na ostatnim etapie postępowania karnego, tj. etapie wykonawczym sporządzamy wnioski o:

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia,
 • dozór elektroniczny,
 • zasądzenie w wyroku kary łącznej (nie występuje w prawie wykroczeń).

Poza wymienionymi usługami, Kancelaria pomaga również w dochodzeniu roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa, a także podejmuje się reprezentacji oskarżycieli prywatnych, w tym sporządzenia prywatnych aktów oskarżenia (w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie, pomówienie, zniewagę, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni).

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w sprawach karnych na terenie Gdańska i Grudziądza w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom występujących zarówno w roli oskarżonego, jak i pokrzywdzonych i oskarżycieli, zapewnienie rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej nawet przy najtrudniejszych sprawach. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.