Mechanizm RWD w przygotowaniu.

SPADEK

CZYM JEST PRAWO SPADKOWE?

Prawo spadkowe w sposób kompleksowy normuje kwestie dotyczące losów majątku osoby po jej śmierci. Wynika to z założenia o kontynuowaniu stosunków prawnych o charakterze majątkowych po śmierci osoby fizycznej. 

Z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, stosownie do przepisów znajdujących się w Kodeksie cywilnym, przechodzą na określone w nich osoby i co do zasady przybiera postać sukcesji generalnej, czyli wstąpienia w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. 

Prawo spadkowe odnosi się również do takich kwestii jak uprawnienia osób bliskich spadkodawcy (korzystanie z mieszkania, zachowek), zapis windykacyjny czy prawa wierzycieli spadkowych.

Kodeks cywilny nie zawiera definicji “spadku”, ale określa co wchodzi w jego skład, a co nie. Ustawodawca charakteryzuje prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, które muszą mieć charakter:

 • cywilnoprawny,
 • majątkowy,
 • niezwiązany z osobą spadkodawcy w sposób ścisły, 

a także nie przechodzą na określone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Spadkiem mogą być na przykład roszczenia o wypłatę zaległego wynagrodzenia, ale już zobowiązania podatkowe spadkodawcy w skład spadku nie wchodzą. 

JAKIE ZAGADNIENIA PRAWA SPADKOWEGO MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

W obszarze spadków może pojawić się szereg problemów związanych nie tylko z samym spadkobraniem, ale innymi kwestiami wynikającymi z konsekwencjami śmierci osoby fizycznej. Sprawy spadkowe często bywają silnie zabarwione emocjonalnie choćby przez wzgląd na samo powołanie do spadku, które w polskim prawie możliwe jest w dwojaki sposób:

 • ustawowo 
 • testamentalnie (w polskim prawie ten sposób powołania do spadku ma pierwszeństwo)

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Wraz z otwarciem spadku spadkobierca nabywa spadek. Warto podkreślić, że w polskim prawie istnieje instytucja niegodności dziedziczenia, a także możliwość zrzeczenia się dziedziczenia ustawowego w formie umowy z przyszłym spadkodawcą. Uznanie za niegodnego dziedziczenia może nastąpić jedynie poprzez orzeczenie sądu. 

Problematyczne i budzące emocje w obszarze prawa spadkowego okazują się często sprawy o zachowek, spory dotyczące podziału majątku po zmarłym pomiędzy spadkobierców ustawowych, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wykonanie zapisów testamentowych i poleceń zawartych w testamentach. Nierzadko zdarza się, że spadkodawca wyraża wolę wydziedziczenia któregoś ze zstępnych, małżonka lub rodziców albo jego spadkobiercy dążą do podważenia sporządzonego przez zmarłego testamentu. W sprawach tak silnie zabarwionych emocjonalnie i stanowiącymi często czynnik konfliktogenny między spadkobiercami, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika okazuje się niezbędne. Pozwala to bowiem na skuteczne i korzystne rozwiązanie spornych sytuacji między spadkobiercami czy wsparcie spadkodawcy w rozporządzeniu własnym majątkiem na wypadek śmierci. 

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA SPADKOWEGO GWARANTUJEMY? 

W obszarze prawa spadkowego, które stanowi istotną część praktyki Kancelarii i jedną z jej specjalizacji, oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • przyjęcia albo odrzucenia spadku,
 • działu spadku, 
 • roszczenia o zachowek,
 • zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, 
 • uchylenia lub zmiany orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, 
 • unieważnienia testamentu, 
 • uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • wydziedziczenia,
 • wykonania zapisu lub polecenia, 
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • negocjacji spadkowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach spadkowych, nawet najbardziej złożonych i budzących skrajne emocje. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.