Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO SPORTOWE

Zmieniające się warunki makroekonomiczne, postępująca komercjalizacja i globalizacja sportu, a także zmiany przepisów prawnych regulujących uprawianie sportu i organizację współzawodnictwa sportowego wymuszają na podmiotach funkcjonujących w sporcie korzystanie z wyspecjalizowanej obsługi prawnej, świadczonej przez prawników posiadających wiedzę nie tylko w zakresie prawa powszechnego, ale także regulacji wewnętrznych polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych, w tym PZM, GKSŻ.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną sportu Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane do Stowarzyszeń Sportowych i Spółek Sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych zagadnień:

 • przygotowanie, negocjacje i opiniowanie kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi, sporządzanie oraz weryfikowanie zapisów umów sponsorskich,
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. regulaminów, statutów i innych) regulujących działalność klubu sportowego,
 • bieżąca obsługa prawna klubu sportowego, w tym działającego w formie fundacji i stowarzyszenia,
 • obsługa prawna transferów,
 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy,
 • doradztwo w zakresie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej klubu sportowego oraz ochrony wizerunku sportowców, a także przygotowywanie opinii prawnych z szeroko pojętej problematyki własności intelektualnej, w szczególności w zakresie przekazania przez zawodnika prawa do wizerunku i następstw podatkowych takiego zdarzenia,
 • doradztwo w zakresie proceduralnych aspektów walki z dopingiem,
 • uczestnictwo w negocjacjach umów, zabezpieczenie realizacji kontraktów,
 • reprezentowanie klubu sportowego i sportowców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi, reprezentowanie sportowców i klubu sportowego w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami nadzoru, organami administracyjnymi i innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub klub sportowy są zrzeszone w szczególności w postępowaniach toczących się na podstawie przepisów i regulaminów obowiązujących w sporcie żużlowym,
 • pomoc prawna w zakresie postępowania o przyznawaniu, odmowy przyznania lub pozbawiania licencji, a także kontroli realizacji decyzji licencyjnych i spełnienia kryteriów licencyjnych określonych w regulaminie przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.